Đảm bảo quyền carbon và chia sẻ lợi ích trong tài chính rừng-khí hậu

Chuyển nhượng quyền các-bon rừng là điều vô cùng quan trọng đối với bất kỳ hệ thống REDD+ hiệu quả nào. Thường được gắn với các cuộc tranh luận về quyền sử dụng rừng, quyền các-bon xác định ai có thể được hưởng lợi, hưởng lợi như thế nào và carbon có thể bán cho ai, trong những trường hợp nào. Các cuộc tranh luận về quyền các-bon rừng có mối liên hệ chặt chẽ với các cuộc tranh luận về công bằng trong REDD+. Quyền các-bon rừng minh bạch và an toàn là yếu tố quan trọng để khuyến khích các đầu tư công và tư vào REDD +.

Quyền các-bon là gì?

Hiện tại, không có định nghĩa nào được chấp nhận ở cấp độ quốc tế về quyền carbon và rất ít quốc gia đưa ra định nghĩa trong hệ thống pháp luật của mình. Vì nó liên quan đến quyền kinh doanh carbon, quyền carbon cần phải được xác định bằng các thỏa thuận lập pháp và/hoặc hợp đồng.

Thuật ngữ quyền carbon bao gồm hai khái niệm cơ bản: 1) quyền tài sản để cô lập và lưu trữ carbon, có trong đất đai, cây cối, đất, v.v. và 2) quyền được hưởng lợi ích phát sinh từ việc chuyển giao các quyền tài sản này (tức là thông qua chương trình thương mại khí thải).

Thị trường các-bon có thể là một phần của giải pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nhưng chỉ khi quyền của những người phụ thuộc và sống trong các khu vực rừng được công nhận và bảo vệ một cách hợp lý.

Công nhận quyền của người bảo vệ rừng

Các dự án cô lập carbon trong rừng và đất tạo ra một phần đáng kể tín chỉ carbon được giao dịch trên thị trường. Các dự án như vậy cũng có khả năng đóng vai trò ngày càng tăng trong các thị trường chính thức, khi các quốc gia tìm cách đáp ứng các mục tiêu và cam kết giảm phát thải bắt buộc theo Thỏa thuận Paris.

Tuy nhiên, sự quan tâm ngày càng tăng đối với các thị trường carbon xuyên biên giới có thể gắn với rủi ro. Đặc biệt, nhiều chương trình các-bon rừng gắn với các vùng đất được người dân bản địa và cộng đồng địa phương tuyên bố chủ quyền trong lịch sử và là nơi sinh sống và sử dụng tài nguyên của họ. Tuy nhiên, thông thường, quyền của họ không được bảo đảm, khiến cuộc sống gặp rủi ro, đồng thời đe dọa tương lai của thị trường carbon.

Tại COP26 vào tháng 11 năm 2021, Tuyên bố của các nhà lãnh đạo tại Glasgow về rừng và sử dụng đất đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc công nhận quyền của người dân bản địa và cộng đồng địa phương phù hợp với luật pháp quốc gia liên quan và luật pháp quốc tế.

Các quốc gia cũng đã đồng ý về một loạt các quy tắc để điều chỉnh các hoạt động dựa trên thị trường theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris, nhằm cải thiện tính toàn vẹn của môi trường, tránh việc tính toán giảm phát thải hai lần và nâng cao tính minh bạch.

Khi thị trường các-bon công – tư phát triển, các lợi ích và rủi ro tiềm ẩn của thương mại các-bon đối với người dân bản địa và cộng đồng địa phương cần phải được đánh giá cẩn thận.

Các lợi ích tiềm năng có thể bao gồm tăng dòng tài chính cho bảo vệ và bảo tồn rừng, công nhận tốt hơn các quyền của cộng đồng và cải thiện cơ hội sinh kế, chẳng hạn như sản xuất bền vững các sản phẩm lâm nghiệp ngoài gỗ.

Để tối đa hóa lợi ích và tránh rủi ro, các chính phủ, các nhà đầu tư công và tư, cùng các tác nhân khác trong tài chính carbon phải áp dụng các phương pháp tiếp cận dựa trên quyền để tôn trọng, bảo vệ và thực hiện các quyền của người dân bản địa, cộng đồng địa phương một cách đầy đủ.

Ở Mỹ Latinh và Caribe, nghiên cứu cho thấy các cộng đồng sống với rừng là những người bảo vệ rừng tốt nhất và hỗ trợ họ là một cách hiệu quả về chi phí để giảm lượng khí thải carbon. Ở các khu vực khác trên thế giới, như Cameroon, Nepal và Zambia, tiềm năng quản lý rừng dựa vào cộng đồng đã cho thấy những lợi ích trong việc giảm nạn phá rừng và đói nghèo, đồng thời cải thiện việc bảo vệ đa dạng sinh học và hấp thụ carbon.

Ảnh: nature.com

Tính toàn vẹn môi trường và tín chỉ carbon

Các chương trình quy mô lớn nhằm giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng, như một phần của quá trình REDD +, tạo ra các khoản tín dụng carbon chất lượng cao, với tính toàn vẹn mà người mua yêu cầu. Đơn cử, cắt giảm phát thải từ Quỹ Đối tác Các-bon Rừng thông qua Thỏa thuận Thanh toán Giảm Phát thải (ERPA) của Mozambique là minh chứng cho một thị trường mới nổi cho các tín chỉ các-bon REDD + có thẩm quyền.

Các thỏa thuận giữa các chủ thể và/hoặc người tham gia và chủ đất, các cộng đồng và những người nắm giữ quyền chuyển giao các-bon (quyền ERRs) là một yêu cầu thiết yếu để chứng minh năng lực của người tham gia đối với thương mại quốc tế quyền các-bon. Tuy nhiên, những thỏa thuận như vậy thường phức tạp để thực hiện ở quy mô lớn, đặc biệt nếu quyền hưởng dụng chưa được chính thức hóa.

Khi các quốc gia tiến tới việc hoàn thành các điều kiện này, các bài học từ các kinh nghiệm và chương trình trước đây có thể được rút ra, song song với các nỗ lực nhất quán để thừa nhận và chính thức hóa quyền hưởng dụng rừng của cộng đồng ở quy mô lớn.

Ngoài ra, các kế hoạch chia sẻ lợi ích ở cấp thẩm quyền phải được xây dựng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc phân phối các khoản chi cho REDD + và hướng tới các nhóm dễ bị tổn thương và các chủ thể nhỏ dựa trên các hành động và đóng góp của họ, phù hợp với các biện pháp bảo vệ REDD +.

Hiện tại Chương trình UN-REDD đang hỗ trợ các quốc gia làm rõ các quyền carbon, xem xét quan điểm của các quốc gia và thúc đẩy quá trình ra quyết định khi cần thiết.

Minh Khuê (Theo UN-REDD)

Nguồn: