Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn