Dự thảo Luật BVMT sửa đổi: Tham vấn cộng đồng cần phải vì dân

Một trong những nội dung rất được các tổ chức xã hội và các đại biểu quan tâm, có ảnh hưởng lớn đến người dân và đặc biệt những nhóm người yếu thế trong xã hội, cho đến nay vẫn chưa thực sự được tiếp thu một cách triệt để trong Dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường, đó là vấn đề Tham vấn cộng đồng nói chung và tham vấn cộng đồng trong các dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường nói riêng. Nhiều ý kiến cho rằng công tác tham vấn cộng đồng hiện nay còn mang tính hình thức, chưa thiết thực và chưa thực sự lắng nghe người dân, bảo vệ quyền lợi người dân.

Video sau tổng hợp những khuyến nghị chính sách cụ thể của các đại biểu tại Hội thảo “Thúc đẩy vai trò tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số & miền núi trong bảo vệ môi trường – định hướng cơ chế, chính sách trong Luật Bảo vệ Môi trường” do Hội đồng Dân tộc và PanNature phối hợp thực hiện trong tháng 09/2020, nhằm giải quyết những vướng mắc về tham vấn cộng đồng trong thực tiễn.

Hy vọng rằng những đóng góp này cho Luật Bảo vệ Môi trường sẽ được ghi nhận và thông qua tại kỳ họp Quốc hội thứ 10 từ ngày 20/10/2020.

Nguồn:
PanNature