GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh trao đổi về Ngày quốc tế rừng và công tác bảo vệ rừng tại Việt Nam