Sắp xếp lại 3 Tổng cục thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất Chính phủ cho phép tổ chức lại 3 Tổng cục thành 8 Cục và giữ nguyên 2 Tổng cục.

thay đBộ Tài nguyên và Môi trường đã có tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 4.4.2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ này.

Qua hơn 04 năm triển khai thi hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP và thực tiễn quản lý cho thấy nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Nghị định là phù hợp với chức năng. Tuy nhiên, theo quy định tại một số Luật chuyên ngành thì vẫn còn có nhiều nội dung giao thoa, chồng chéo giữa nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường với các Bộ, ngành khác trong các lĩnh vực: quản lý đất đai, môi trường, tài nguyên nước v.v.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị tiếp tục duy trì 16 đơn vị trực được quy định tại Nghị định số 36/2017/NĐ-CP; đồng thời, sẽ thực hiện kiện toàn mạnh mẽ cơ cấu bên trong, cụ thể:

Tiếp tục duy trì 5 vụ (các Vụ: Hợp tác quốc tế, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch – Tài chính, Pháp chế, Tổ chức cán bộ), Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ. Đây là các đơn vị tham mưu tổng hợp mà trong cơ cấu tổ chức của hầu hết các Bộ đều có. Đồng thời kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong theo hướng: không thành lập phòng trong Vụ (hiện tại có 3 vụ có tổ chức phòng); rà soát, kiện toàn các tổ chức thuộc Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ theo đúng tiêu chí thành lập.

Tiếp tục duy trì 4 Cục: Biến đổi khí hậu; Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Quản lý tài nguyên nước; Viễn thám quốc gia. Tiếp tục duy trì Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Tổng cục Quản lý đất đai. Giải thể Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền.

Tiếp tục duy trì hoạt động của 5 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, trực tiếp phục vụ công tác quản lý nhà nước gồm: Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Trong hồ sơ Đề án rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ Chính phủ khóa XV đang được Bộ Tư pháp xem xét thẩm định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất tổ chức lại 3 Tổng cục.

Trong đó, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ được tách thành 2 Cục trực thuộc Bộ, gồm: Cục Điều tra, Quy hoạch biển, hải đảo và Cục Quản lý tổng hợp biển và hải đảo.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được tổ chức lại thành 2 Cục: Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản.

Tổng cục Môi trường được đề xuất tổ chức lại thành 4 Cục gồm: Cục Bảo vệ môi trường, Cục Quản lý chất lượng môi trường, Cục Quy hoạch và Đánh giá tác động môi trường, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học.