Quy định mới về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm

Nghị định số 84/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 30/11/2021 được sửa đổi, bổ sung một số quy định trong quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2021, trong đó, có một số nội dung mới. Trong đó, Nghị định bổ sung khoản 29, Điều 3 giải thích động vật hoang dã, thực vật hoang dã, cụ thể như sau:

“Động vật hoang dã, thực vật hoang dã là những loài động vật, thực vật sinh sống, phát triển trong sinh cảnh tự nhiên, nhân tạo hoặc loài động vật, thực vật được nuôi, trồng trong môi trường có kiểm soát nhưng không phải là vật nuôi theo quy định của pháp luật về chăn nuôi, thuộc một trong các trường hợp sau:

Loài động vật, thực vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của CITES; loài động vật rừng thông thường; loài động vật trên cạn khác thuộc lớp chim, thú, bò sát, lưỡng cư, trừ một số loài thuộc Danh mục do Bộ NN-PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan công bố”.

Nghị định cũng đã sửa đổi, bổ sung một số điều để áp dụng thực hiện phù hợp với thực tế hiện nay. Đơn cử như sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 14 về điều kiện nuôi, trồng các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES không vì mục đích thương mại: “Trong quá trình nuôi, trồng phải lập sổ theo dõi nuôi, trồng theo Mẫu số 16, Mẫu số 17 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị đinh này; định kỳ báo cáo và chịu sự kiểm tra, giám sát của Cơ quan Thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam, Cơ quan quản lý Nhà nước về Thủy sản, về Lâm nghiệp, về Môi trường cấp tỉnh”.

Thời gian tới, khi Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành, các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cũng như các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES và các loài động vật rừng thông thường sẽ được quản lý tốt hơn.

Qua đó, ngăn chặn tình trạng khai thác, săn bắt, mua bán, vận chuyển trái pháp luật; góp phần bảo vệ, phát triển bền vững trong tự nhiên. Đồng thời, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để các địa phương phát triển nghề nuôi, trồng các loài động vật, thực vật hoang dã hiệu quả, đúng theo quy định của pháp luật, với mục tiêu tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững…