An Giang đẩy mạnh thực thi pháp luật về bảo tồn các loài chim hoang dã

Để bảo tồn, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng săn, bắt tận diệt, phá hủy sinh cảnh của các loài chim hoang dã, di cư, ngày 17-11, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư.

Ảnh minh họa – Nguồn: chinhphu.vn

Theo số liệu thống kê sơ bộ (năm 2020, 2022), trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều loài chim hoang dã, quý, hiếm xuất hiện tại khu bảo tồn như tại Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư có 70 loài chim nước, trong đó 02 loài rất quý, hiếm là Cò lạo Ấn Độ (Mycteria leucocephala), Cò Cổ rắn hay Điêng Điểng (Anhinga melanogaster); Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Tân Tuyến ghi nhận 63 loài, trong đó có loài chim rất nguy cấp là Sẻ đồng ngực vàng (Emberiza aureola). Qua kết quả điều tra phỏng vấn sơ bộ cũng ghi nhận sự xuất hiện của khoảng 11 loài chim hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trong đó có 03 loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được tiên bảo vệ: Điêng điểng (Anhinga melanogaster), Vạc hoa (Gorsachius magnificus), Quắm cánh xanh (Pseudibis davisoni).

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, thanh tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm về săn, bắt, buôn bán, tiêu thụ và xử lý nghiêm các hành vi săn, bắn, bẫy, bắt, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư; Tăng cường theo dõi, kịp thời phát hiện và thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh có nguồn gốc từ chim hoang dã, chim di cư ảnh hưởng đến sức khỏe con người và vật nuôi; Tập trung tổ chức bảo tồn và thực hiện các hoạt động phát triển bền vững các vùng đất ngập nước góp phần bảo vệ sinh cảnh sống của loài chim hoang dã, chim di cư.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí thực hiện trên cơ sở lồng ghép với các chương trình, dự án và các nguồn hợp pháp khác theo quy định phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang tăng cường đưa tin, phát sóng các thông điệp, phóng sự, bản tin tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về bảo tồn các loài chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn tỉnh; Tổ chức thông tin tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các hoạt động bảo tồn loài chim hoang dã, chim di cư; Tuyên truyền không tham gia săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư, đặc biệt trong mùa di cư từ tháng 9 của năm trước đến tháng 4 và tháng 5 của năm sau.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo tuần tra, kiểm soát, thanh tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm về săn, bắt, buôn bán, tiêu thụ các loài chim hoang dã, chim di cư; Triển khai cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết về việc không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu vật động vật hoang dã không đảm bảo nguồn gốc hợp pháp; Tăng cường theo dõi, kịp thời phát hiện và thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh có nguồn gốc từ chim hoang dã, di cư ảnh hưởng đến sức khỏe con người và vật nuôi trên địa bàn quản lý; Tập trung tổ chức bảo tồn và thực hiện các hoạt động phát triển bền vững các vùng đất ngập nước theo thẩm quyền quản lý; Tổ chức thông tin tuyên truyền tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng dân cư trên địa bàn quản lý chấp hành nghiêm các hoạt động bảo tồn loài chim hoang dã, chim di cư; Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp để xảy ra các hành vi vi phạm quy định pháp luật liên quan đến loài hoang dã, đặc biệt là các loài chim hoang dã, chim di cư trong các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành chỉ đạo thực hiện nghiêm việc không tham gia săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo trái pháp luật các loài chim hoang dã, chim di cư. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp để xảy ra các hành vi vi phạm quy định pháp luật liên quan đến loài hoang dã, đặc biệt là các loài chim hoang dã, chim di cư trong cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo, định hướng tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm, trong đó có các loài chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh tăng cường tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo vệ chim hoang dã, chim di cư; Tăng cường, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, vận động quần chúng nhân dân tuân thủ các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn tỉnh./.