Hồ thủy điện ào ạt xả lũ, hàng chục xã Quảng Bình và Huế ngập sâu