Thông qua Tuyên bố Côn Minh về bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu hậu 2020

Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP15) theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến đã chính thức khai mạc tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam Trung Quốc.

Hội nghị COP15 đã thông qua Tuyên bố Côn Minh

Hội nghị có sự tham dự của đại diện 196 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ông Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng đoàn cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị.

Trong bối cảnh đa dạng sinh học toàn cầu đang suy giảm và dự báo tình trạng sẽ còn nghiêm trọng hơn, Hội nghị COP 15 đã triệu tập các nhà lãnh đạo toàn cầu nhằm thống nhất các mục tiêu mới về thiên nhiên trong thập kỷ tới thông qua quá trình khung Đa dạng sinh học toàn cầu hậu 2020. Khung này đề ra một kế hoạch tham vọng nhằm hành động một cách toàn diện và thay đổi trong mối tương quan giữa xã hội với đa dạng sinh học và đảm bảo đến năm 2050, tầm nhìn chung về sống hòa hợp với thiên nhiên sẽ được thực hiện.

Ngày 13/10, Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Côn Minh. Tuyên bố đề cập đến các yếu tố cần thiết để kiến tạo một khuôn khổ thành công sau năm 2020: lồng ghép đa dạng sinh học vào quá trình ra quyết định; loại bỏ dần và chuyển hướng các trợ cấp nguy có hại; tăng cường pháp quyền; công nhận sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của người dân bản địa và cộng đồng địa phương và đảm bảo cơ chế hiệu quả để giám sát và đánh giá tiến độ;…

Là một trong những quốc gia tích cực tham gia các công ước quốc tế về đa dạng sinh học, Việt Nam nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn đa dạng sinh học, từ đó đóng góp vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học toàn cầu. Chính phủ Việt Nam đã ủng hộ Cam kết của các nhà Lãnh đạo về thiên nhiên nhân Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về Đa dạng sinh học trong khuôn khổ Khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc và đã đóng góp vào việc thực hiện Kế hoạch chiến lược đa dạng sinh học 2011-2020, Các Mục tiêu Aichi và Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

Hiện nay, Việt Nam đang xây dựng Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, phù hợp với Khung đa dạng sinh học toàn cầu.