Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị để giảm rác thải nhựa

TP.HCM sẽ tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành để cùng chung tay nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử trách nhiệm trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa.

UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 5-2-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn TP.HCM.

Tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa

Mục tiêu chung của đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” là tăng cường sự phối hợp giữa các ban, bộ, ngành và địa phương cùng chung tay nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử trách nhiệm của toàn xã hội trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa.

Theo đó, TP.HCM cũng đề ra mục tiêu tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa. Đồng thời, tuyên truyền tác hại của chất thải nhựa và túi nylon khó phân hủy đối với môi trường.

Nhiều siêu thị đã dùng bao bì thân thiện với môi trường để đựng thực phẩm. Ảnh: CHÂU NGUYÊN

Khuyến khích các ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và tăng trưởng xanh…

Để đạt được yêu cầu tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường, hình thành thói quen giảm sử dụng những sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nylon khó phân hủy để thay đổi hành vi, ứng xử có trách nhiệm với môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội. UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh hình thức tuyên truyền thông qua tất cả loại hình báo chí và huy động, sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng, thông tin qua việc phát hành tờ gấp, panô, áp phích, bản tin liên quan đến công tác bảo vệ môi trường gắn với việc phòng chống rác thải nhựa cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường quản lý, tái chế xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa

Để kiểm soát chất thải nhựa, TP.HCM đã đưa ra kế hoạch tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, TP.HCM đã đưa ra nhiều giải pháp để giảm rác thải nhựa, cụ thể:

TP.HCM sẽ đẩy mạnh việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo đúng định hướng, chỉ đạo của UBND TP. Ngoài ra, khuyến khích việc phân loại chất thải tại nguồn đối với chất thải nhựa riêng biệt với các loại chất thải khác. Qua đó giúp cho các hoạt động tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa thuận lợi hơn, kinh tế hơn.

Ngoài ra, một trong những kế hoạch của TP.HCM là hạn chế tối đa và tiến tới không sử dụng bao bì nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần trong tất cả hoạt động hằng ngày của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở y tế, người dân… trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, TP sẽ rà soát và đánh giá hiện trạng các nguồn thải nhựa phát sinh trên địa bàn, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong việc quản lý, giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn. TP cũng sẽ tiếp tục vận động, đôn đốc các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, chợ dân sinh… trên địa bàn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà TP đưa ra.