Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng

Hội đồng thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án (Bộ TN&MT) vừa có Quyết định số 01/QĐ-HĐTĐ về việc Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng.

Quy chế này quy định về hoạt động của Hội đồng thẩm định, trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định, các Ủy viên Hội đồng thẩm định và Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định trong quá trình tổ chức thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ảnh minh họa

Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định là tổ chức các phiên họp để thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định,

Nội dung thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm định là căn cứ để báo cáo cơ quan có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án hoặc để cơ quan đề nghị UBND cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đối với trường hợp Hội đồng thẩm định đánh giá không đủ điều kiện theo quy định.