Quyết định về cải tạo, phục hồi môi trường trong khai khoáng

ThienNhien.Net – Ngày 29/3/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 18/2013-QĐ-TTg “Về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản”.

Ban hành kèm theo Quyết định này là Phụ lục I “Yêu cầu về phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản”; Phụ lục II “Phương pháp tính dự toàn chi phí cải tạo, phục hồi môi trường”.

Quyết định này quy định chi tiết việc cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Một điểm mỏ sau khai thác ở Hòa An/Cao Bằng (Ảnh: ThienNhien.Net)
Một điểm mỏ sau khai thác ở Hòa An/Cao Bằng (Ảnh: ThienNhien.Net)

Mục đích của ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường là để đảm bảo tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường. Trong trường hợp địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản chưa có Quỹ bảo vệ môi trường thì tổ chức, cá nhân phải ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2013 và thay thế Quyết định số 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quyết định này.

Góp ý cho dự thảo quyết định về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản