Phấn đấu tiết kiệm 1-1,5% mức năng lượng dự báo nhu cầu của Thủ đô

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2021.

Kế hoạch đặt mục tiêu trong năm 2021, toàn thành phố phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 1% đến 1,5% so với mức năng lượng dự báo nhu cầu; đạt 60% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định; đạt 45 cơ sở, công trình xây dựng trên địa bàn được công nhận sử dụng năng lượng xanh.

Để thực hiện mục tiêu này, kế hoạch đề ra nội dung cụ thể, như hỗ trợ kỹ thuật đối với các hoạt động sản xuất, chế tạo, cải tạo; chuyển đổi phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất, công trình xây dựng, chiếu sáng công cộng, giao thông vận tải, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình. Kế hoạch cũng xây dựng 5 giải pháp cụ thể như huy động và ưu đãi đối với hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; giải pháp về khoa học công nghệ, đào tạo; quản lý và kiểm tra việc thực hiện cũng như đẩy mạnh hợp tác quốc tế.