Hậu khai thác khoảng sản ai chịu trách nhiệm với môi trường?