Nỗi lo nhiễm độc tại nơi từng ô nhiễm chì gấp 1000 lần cho phép