Đậu mùa khỉ: 3 triệu chứng “nghiêm trọng” mới phát hiện