Bão số 9 mạnh cấp 14 giật cấp 17 đang lao nhanh về Đà Nẵng – Phú Yên