Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi: Điểm mới và các khuyến nghị