Bộ Y tế hướng dẫn tự test nhanh COVID-19 để loại nhanh F0 ra khỏi cộng đồng