Hướng dẫn thực hiện Hiệp định EVFTA về phòng vệ thương mại

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) về phòng vệ thương mại.

Dự thảo Thông tư này hướng dẫn về việc áp dụng biện pháp tự vệ trong giai đoạn chuyển tiếp, biện pháp chống bán phá giá và biện pháp chống trợ cấp để thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (sau đây gọi là Hiệp định).

Theo dự thảo, nguyên tắc áp dụng biện pháp tự vệ chuyển tiếp là: Tại cùng một thời điểm, không áp dụng đồng thời biện pháp tự vệ chuyển tiếp và biện pháp tự vệ theo quy định tại Luật Quản lý ngoại thương đối với cùng một hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ EU nhập khẩu vào Việt Nam.

Cơ quan điều tra sẽ thông báo bằng văn bản cho phía EU về việc khởi xướng điều tra biện pháp tự vệ chuyển tiếp và tham vấn với phía EU theo đúng quy định trong Hiệp định.

Điều tra, áp dụng biện pháp tự vệ chuyển tiếp

Dự thảo nêu rõ, thời hạn điều tra áp dụng biện pháp tự vệ chuyển tiếp là 01 năm kể từ ngày Quyết định khởi xướng điều tra được ban hành. Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định về việc áp dụng biện pháp tự vệ chuyển tiếp khi kết luận điều tra của Cơ quan điều tra có các nội dung sau đây:

a) Có sự gia tăng nhập khẩu tuyệt đối hoặc tương đối so với khối lượng, số lượng sản xuất trong nước của hàng hoá nhập khẩu bị điều tra từ EU do kết quả của việc giảm thuế hoặc xóa bỏ thuế của hàng hóa đó theo Hiệp định;

b) Ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc bị đe dọa chịu thiệt hại nghiêm trọng;

c) Việc gia tăng nhập khẩu quy định tại điểm a khoản này là nguyên nhân gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành sản xuất trong nước.

Biện pháp tự vệ chuyển tiếp được áp dụng gồm:

a) Đình chỉ việc tiếp tục giảm thuế suất theo quy định của Hiệp định đối với hàng hóa bị điều tra như quy định tại Phụ lục 2-A (Xoá bỏ thuế hải quan) của Hiệp định;

b) Tăng thuế suất đối với hàng hóa đó nhưng không vượt quá thuế suất ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm áp dụng biện pháp này hoặc thuế suất cơ sở quy định tại các biểu thuế tại Phụ lục 2-A (Xoá bỏ thuế hải quan) theo Điều 2.7 (Giảm hoặc xoá bỏ thuế hải quan với hàng nhập khẩu) của Hiệp định, tùy mức thuế suất nào thấp hơn.

Thời hạn áp dụng biện pháp tự vệ chuyển tiếp không được vượt quá 02 năm. Trong trường hợp Cơ quan điều tra kết luận rằng cần tiếp tục áp dụng biện pháp tự vệ chuyển tiếp để ngăn chặn hoặc khắc phục thiệt hại nghiêm trọng và tạo thuận lợi cho việc điều chỉnh của ngành sản xuất trong nước, thời hạn áp dụng có thể kéo dài thêm tối đa 02 năm.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Nguồn: