Trang bị phương tiện tác nghiệp về môi trường cho lực lượng cảnh sát

ThienNhien.Net – Ngày 10/02/2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 20/2009/QĐ-TTg về ”quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân”.

Theo Quyết định, đối tượng, phạm vi, mục đích trang bị và sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật là lực lượng Cảnh sát nhân dân được trang bị, sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong hoạt động quan trắc, thu, bảo quản, vận chuyển và phân tích mẫu môi trường được quy định tại Điều 2 của Quyết định này phục vụ cho công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Kết quả thu được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật về môi trường là căn cứ để xem xét vi phạm và quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Việc quản lý và sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật của lực lượng Cảnh sát nhân dân phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường phải đảm bảo yêu cầu theo các quy định về kiểm định, đo lường chất lượng của Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/03/2009.