Sơn La: Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về môi trường và đa dạng sinh học

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 1865/QĐ-UBND, phê duyệt Đề cương và Dự toán chi tiết Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về môi trường và đa dạng sinh học.

Mục tiêu Dự án là nhằm đầu tư hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ vận hành, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La. Nâng cao năng lực quản lý về môi trường trên cơ sở số hóa dữ liệu và tin học hóa các nghiệp vụ quản lý hồ sơ, dữ liệu môi trường và của tỉnh bằng phần mềm công nghệ thông tin. Kết nối, chia sẻ dữ liệu môi trường tỉnh Sơn La với các hệ thống thông tin của các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh và các hệ thống thông tin Quốc gia liên quan về TN&MT.

Sơn La triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về môi trường và đa dạng sinh học

Quy mô dự án, gồm: Mua sắm, lắp đặt hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm thương mại tại Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT để cài đặt phần mềm thu nhận quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục (envisoft) do Bộ TN&MT chuyển giao; cài đặt phần mềm quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu môi trường và các phần mềm quản lý, khai thác các CSDL tài nguyên và môi trường khác được xây dựng trong giai đoạn tới (tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, khoáng sản). Cùng với đó, xây dựng CSDL môi trường và phần mềm quản lý, khai thác, gồm dữ liệu quan trắc, giám sát môi trường định kỳ; dữ liệu hồ sơ, thủ tục môi trường; dữ liệu đa dạng sinh học; dữ liệu thanh tra về môi trường và đa dạng sinh học.

Dự kiến, kinh phí thực hiện Dự án là hơn 9,6 tỷ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp môi trường ngân sách tỉnh hàng năm. Thời gian thực hiện trong 3 năm 2020-2022.

Sau khi hoàn thành dự án, các sản phẩm giao nộp gồm: Hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin; bộ cơ sở dữ liệu thông tin về môi trường và đa dạng sinh học; báo cáo tổng kết thực hiện dự án. UBND tỉnh giao Sở TN&MT triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tuân thủ đúng quy trình, quy phạm theo quy định.