GNI tuyển 05 vị trí

Tổ chức Good Neighbors International in Vietnam (GNI) cần tuyển 05 vị trí:

01 Cán bộ gây quỹ, làm việc tại Văn phòng Hà Nội. Hạn nộp hồ sơ: 20/5/2020.

01 Cán bộ Phát triển sinh kế, làm việc tại Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2020.

01 Cán bộ Hoạt động dự án, làm việc tại Mai Châu, Hòa Bình. Hạn nộp hồ sơ: 20/05/2020.

01 Cán bộ hoạt động dự án, làm việc tại huyện Quang Bình, Hà Giang. Hạn nộp hồ sơ: 30/5/2020.

01 Cán bộ Phát triển sinh kế, làm việc tại Tân Lạc, Hòa Bình. Hạn nộp hồ sơ: 30/5/2020.

Liên hệ: recruitment@gni.org.vn