Tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép

Nhằm ngăn ngừa, chủ động phòng ngừa dịch bệnh, đồng thời tăng cường bảo vệ đa dạng sinh học, UBND tỉnh ban hành Công văn đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và ngăn ngừa, kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp liên ngành thanh tra, kiểm tra thường xuyên các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, chợ truyền thống và các tụ điểm mua, bán động vật hoang dã tự phát; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã, đặc biệt là loài nguy cấp, các loài hoang dã di cư.

Cục Hải quan tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc vận chuyển qua biên giới các loài động vật hoang dã và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã trong lĩnh vực hoạt động Hải quan.

Sở Y tế chủ động thực hiện các biện pháp tăng cường về công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là các mối nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch từ động vật hoang dã sang người và ngược lại từ người sang động vật.

Công an tỉnh, Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên các nhà hàng cơ sở kinh doanh, ngăn chặn hoạt động buôn bán động vật hoang dã qua biên giới, các tụ điểm mua bán động vật hoang dã tự phát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã.

UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và ngăn ngừa, kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động săn bắn, bẫy, bắt, nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã; kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại; đặc biệt kiểm tra, giám sát các đối tượng săn, bắn, bẫy động vật hoang dã bằng các thiết bị hỗ trợ (máy phát tiếng động vật, tiếng chim; lưới quăn…) và dưới nhiều hình thức khác.

UB.MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của tầng lớp nhân dân và cán bộ trong công tác bảo vệ động vật hoang dã; không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các loài động vật hoang dã và các sản phẩm của chúng; không mua, bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Cơ sở nuôi sinh sản, sinh trưởng các loài động vật hoang dã chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, chăn nuôi và bảo tồn đa dạng sinh học. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.