WVV tuyển 05 vị trí

Tổ chức World Vision International – Vietnam (WVV) cần tuyển 05 vị trí:

01 Cán bộ chương trình kỹ thuật dinh dưỡng, làm việc tại TP.HCM. Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2020

01 Cán bộ tài chính dự án, làm việc tại Quảng Nam. Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2020

01 Cán bộ phát triển cộng đồng, làm việc tại Quảng Nam. Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2020

01 Nhân viên bảo trợ, làm việc tại Bình Thuận. Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2020

01 Nhân viên bảo trợ, làm việc tại Yên Bái. Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2020