Xuân Tứ linh

Xuân sang nói chuyện vật tứ linh

Ly Long Quy Phượng đủ bốn hình

Thiên nhiên ban tặng muôn loài thú

Để người ở giữa sống hòa bình.

Ảnh: Lê Thức Hải

Nhớ ông Tê giác ở Cát Tiên

Kỳ lân hiển hiện khó ai quên

Cũng tại lòng tham người bỏ mất

Báu vật trời ban vọng linh thiêng.

Hình Tê trên Chương đỉnh

Lại nhớ cụ Rùa lúc trả gươm

Dựng nên triều đại một chặng đường

Ngàn năm cõng chữ làm bia đá

Tiếng tốt lưu danh khắp bốn phương.

Linh quy trên Cao đỉnh

Chuyện xưa kể lại thủa cha Rồng

Dẫn các con trai trấn biển Đông

Bái Tử, Hạ Long đầu ngọn sóng

Mở mang đất nước vững ngàn trùng.

Rồng trên Cao đỉnh

Rực rỡ năm màu cánh Phượng hoàng

Mẹ Tiên lên núi đất khai hoang

Văn Lang Âu Lạc hồn còn đó

Bóng Hạc bay về giữa đại ngàn.

Khổng tước trên Cao đỉnh

Sang xuân con Chuột khởi giáp đầu

Bao loài Chim Thú biết về đâu?

Tứ linh ở cái thời Bốn chấm

Rừng cháy, nước dâng, thế giới sầu.

Thiên nhiên thêu gấm dệt nên hoa

Ngày xuân suy rộng xét cho xa

Chớ tưởng loài người là vô địch

Hạt cát trong trời bể bao la.

Ảnh: Lê Thức Hải

Rừng xanh lại nở thắm hoa xoan

Tiếng trẻ bi bô dưới nhà sàn

Hòa hợp đất trời nên xuân mới

Khuyến trừ thiện ác việc nhân gian.

Ảnh: Lê Thức Hải

Minh Xuân

Nguồn:
PanNature