Người dân Brazil ”ôm ấp” biển trước sự cố tràn dầu