Kiểm điểm việc quy hoạch Điện lực Vĩnh Tân chồng lấn diện tích với Hòn Cau

Thông tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, ông Lương Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Công văn số 2349/UBND-KT (ngày 1/7/2019) gửi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Nội vụ tỉnh và UBND huyện Tuy Phong yêu cầu kiểm điểm trong việc phối hợp với Bộ Công Thương điều chỉnh quy hoạch Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan trong việc chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh góp ý điều chỉnh quy hoạch Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân gửi Bộ Công Thương có sự chồng lấn về diện tích với Khu bảo tồn Hòn Cau theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 16/TB-KTNN ngày 21/2/2019.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh và UBND huyện Tuy Phong kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan trong việc phối hợp Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh góp ý điều chỉnh quy hoạch Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, tham dự các cuộc họp do Sở Công Thương tổ chức chưa nghiên cứu, rà soát kỹ, ý kiến góp ý chưa đầy đủ dẫn đến sự chồng lấn về diện tích với Khu bảo tồn Hòn Cau, cũng như không kịp thời phát hiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc chồng lấn diện tích giữa Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và Khu bảo tồn Hòn Cau trong suốt quá trình theo dõi, quản lý Khu bảo tồn Hòn Cau từ năm 2010 (sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 15/11/2010 phê duyệt Đề án thành lập Khu bảo tồn biển Hòn Cau).

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ đôn đốc việc thực hiện tổ chức kiểm điểm của các đơn vị trên bao gồm cả những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý môi trường tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trong ngày 12/7/2019.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo các nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước chậm nhất trước ngày 19/7/2019.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã thông báo kết quả kiểm toán về công tác quản lý môi trường tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Thông báo kiểm toán đã nêu ra nhiều sai phạm về môi trường cũng như các bất cập trong quy hoạch, quản lý Nhà nước tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 và Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.