Mưa dông gây thiệt hại lớn ở vùng núi phía Bắc

14

Nguồn: VTC 14