WVV tuyển Quản lý

Tổ chức Tầm nhìn thế giới (WVV) cần tuyển Quản lý chương trình khu vực, làm việc tại Hà Nội.

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây