WVV tuyển Cán bộ

Tổ chức Tầm nhìn thế giới (WVV) cần tuyển Cán bộ chương trình kỹ thuật khu vực.

Hạn chót nộp hồ sơ: 18/04/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây