Danh mục các quy hoạch được tích hợp và quy hoạch phải bãi bỏ để thực hiện quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Công văn số 970/BKHĐT-QLQH ngày 18/02/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cho ý kiến đối với Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 59, Luật Quy hoạch năm 2017 và Danh mục bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư, phát triển hàng hóa, dịch vụ sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59, Luật Quy hoạch.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Bộ Xây dựng, hiện nay, “Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 05/9/2018 và “Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1101/QĐ-TTg ngày 05/9/2018.

Do vậy, đề nghị bổ sung các quy hoạch trên vào Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 59, Luật Quy hoạch (thời kỳ đến sau năm 2020).

Các quy hoạch: Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020; Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020; Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020; Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 sẽ được tích hợp vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng là quy hoạch ngành quốc gia theo quy định tại mục 33 Phụ lục 1, Luật Quy hoạch năm 2017.