Phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Sơn La đến năm 2025

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định 3306/QĐ-UBND phê duyệt Dự án rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng 2030.

Triển khai quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Sơn La năm 2018

Theo đó, giai đoạn 2019-2020, thực hiện quan trắc môi trường với các thành phần môi trường không khí, nước mặt, nước dưới đất, và đất với các vị trí quan trắc trong giai đoạn cũ và một số vị trí quan trắc được bổ sung trong giai đoạn mới. Số lượng điểm quan trắc là 116 điểm, gồm: 42 điểm môi trường nước mặt, 40 điểm môi trường không khí ngoài trời, 15 điểm môi trường nước dưới đất và 19 điểm môi trường đất. Đồng thời, thực hiện quan trắc về đa dạng sinh học tại 5 khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2025, nâng số điểm quan trắc lên 300 điểm, gồm 100 điểm nước mặt, 97 điểm không khí ngoài trời, 29 điểm nước dưới đất và 74 điểm đất. Tiếp tục thực hiện quan trắc về đa dạng sinh học tại 5 khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh. Duy trì và vận hành 2 trạm quan trắc môi trường tự động.

Đến năm 2030, tăng tần suất quan trắc môi trường tối thiểu 6 lần/năm với môi trường nước và không khí, môi trường nước dưới đất và thời điểm quan trắc đại diện và đặc trưng cho mùa khô, mùa mưa và giao mùa tại khu vực quan trắc.

Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện quy hoạch là hơn 101 tỷ đồng, từ nguồn sự nghiệp môi trường của tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Để thực hiện quy hoạch, tỉnh Sơn La sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của đơn vị quản lý, vận hành mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh. Rà soát, xây dựng, bổ sung các chính sách khuyến khích, ưu đãi với đội ngũ làm công tác quan trắc, điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường. Đầu tư trang thiết bị quan trắc hiện trường, phân tích trong phòng thí nghiệm hiện đại đáp ứng nhu cầu quan trắc các thông số môi trường theo QCVN và TCVN.

Tăng cường đầu tư xây dựng các trạm, điểm quan trắc. Đầu tư xây dựng các trạm quan trắc tự động với môi trường nước và không khí tại các khu vực có nhiều nguy cơ ô nhiễm, gây ảnh hưởng đến con người và môi trường trên phạm vi rộng, có tính thường xuyên và liên tục trong thời gian dài. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc, thiết bị và công nghệ hiện đại cho hoạt động quan trắc, truyền nhận số liệu, xử lý, quản lý và cung cấp thông tin, số liệu điều tra cơ bản môi trường. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường phù hợp trình độ phát triển của khoa học công nghệ và sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT là cơ quan chủ trì thực hiện dự án. Định kỳ hàng năm, Sở TN&MT cập nhật và công bố danh mục số liệu quan trắc môi trường của địa phương trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở TN&MT. Đề xuất với UBND tỉnh về chủ trương, phương thức thực hiện với quan trắc môi trường đột xuất các điểm nóng về môi trường. Tham mưu triển khai xây dựng trạm quan trắc chất lượng môi trường tự động. Căn cứ tình hình thực tế, rà soát, điều chỉnh các điểm quan trắc không phù hợp, bổ sung các điểm có nguy cơ gây ô nhiễm trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh.