Bộ Xây dựng góp ý dự thảo Đề án của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Xây dựng có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5390/BTNMT-VCLCS ngày 03/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị góp ý dự thảo Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Tại văn bản phúc đáp, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Đề nghị bổ sung, làm rõ quan điểm về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đề nghị rà soát các nhiệm vụ, giải pháp để phù hợp với mục tiêu của Đề án, tránh trùng lặp về nội hàm giữa các nhiệm vụ nhằm tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án bao trùm các lĩnh vực về hoàn thiện chính sách, tăng cường nâng cao nhận thức, phân bổ hiệu quả nguồn lực, tăng cường vai trò của các công cụ kinh tế và cơ chế tài chính và hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…. trong quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) trong nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCH ở Việt Nam. Trong dự thảo Đề án chủ yếu phân công nhiệm vụ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, một số ít nhiệm vụ giao cho các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Công thương; Chưa nêu rõ vai trò, nhiệm vụ của các Bộ: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo. Vì vậy đề nghị có sự phân công cụ thể trách nhiệm cho các Bộ ngành trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án và triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ của Đề án.

Về Phụ lục Danh mục các Chương trình, dự án, nhiệm vụ thực hiện của Đề án, đề nghị xem xét điều chỉnh. Cụ thể, tại Dự án số 24, đề nghị điều chỉnh tên dự án là “Xây dựng phương thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng thu đúng, thu đủ và phù hợp với điều kiện của Việt Nam”. Đồng thời, điều chỉnh cơ quan chủ trì thực hiện là Bộ Xây dựng, bởi Bộ Xây dựng là cơ quan được Chính phủ giao hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; công bố định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; suất đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt (Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu).

Ngoài ra, tại Dự án số 25, đề nghị điều chỉnh tên dự án là “Điều tra, đánh giá và xây dựng lộ trình và các điều kiện cần thiết để chuyển đổi từ phí thoát nước sang giá dịch vụ thoát nước” để phù hợp với Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ. Đồng thời, điều chỉnh Cơ quan chủ trì thực hiện là Bộ Xây dựng, bởi vì thực hiện yêu cầu của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước