Diện tích rừng tăng nhưng rừng phòng hộ giảm

Nguồn: VTC16