Diện tích rừng tăng nhưng rừng phòng hộ giảm

Đăng ngày

Nguồn: VTC16