Thành phố ủy quyền việc giám sát bảo vệ môi trường

UBND TP.HCM vừa có quyết định ủy quyền cho Ban quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp trên địa bàn TP về thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết.


Việc ủy quyền như trên áp dụng đối với các dự án đầu tư thực hiện tại các Khu chế xuất (KCX), Khu công nghiệp trên địa bàn TP. Cụ thể là đối với 16 KCX, KCN như KCX Tân Thuận, Linh Trung 1,2; KCN An Hạ, Bình Chiểu…

Việc thực hiện các công việc được ủy quyền phải tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan; không được ủy quyền lại cho các cơ quan, tổ chức khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được UBND TP ủy quyền tại quyết định này.

Việc ủy quyền được thực hiện trong ba năm (kể từ ngày quyết định này có hiệu lực). Ban quản lý các KCX và KCN thực hiện giám sát công tác bảo vệ môi trường và chủ trì trả lời ý kiến của tổ chức, các nhân liên quan đến các dự án được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết thuộc KCX, KCN nêu trên…