Chim trời rên xiết – cò, vạc bị khâu mắt làm mồi nhử đồng loại vào lưới

Nguồn: NNVN