Công trình xử lý nước thải tiền tỷ bỏ hoang ở Hà Nội