Thông qua Nghị quyết miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp