Hỗ trợ thu thập số liệu về dân số

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Hỗ trợ các cơ quan Việt Nam trong việc cung cấp và sử dụng số liệu, bằng chứng có chất lượng về dân số và phát triển phục vụ xây dựng và giám sát thực hiện các chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2017 – 2021” do Quỹ Dân số của Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ.

Mục tiêu của Dự án nhằm hỗ trợ các cơ quan Việt Nam trong việc thu thập, phổ biến và sử dụng số liệu, bằng chứng có chất lượng về dân số phục vụ xây dựng, giám sát và phản biện các chính sách, chiến lược, chương trình phát triển kinh tế – xã hội và Mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2017 – 2021.

Theo Dự án, tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện, có ứng dụng các công nghệ mới nhằm cải thiện công tác thu thập số liệu, nâng cao chất lượng số liệu và kịp thời cung cấp các kết quả của Tổng điều tra dân số năm 2019 bao gồm một số chỉ tiêu SDG cho công tác lập chính sách, xây dựng và điều hành kế hoạch phát triển.

Một số kết quả của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch, một số chỉ số quan trọng được tổng hợp, chia sẻ và công bố phục vụ cho xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng; chỉ tiêu thống kê về phát triển bền vững có liên quan đến dân số phát triển được xây dựng cho Việt Nam phù hợp với yêu cầu quốc tế và bối cảnh của Việt Nam.

Cung cấp các thông tin và bằng chứng cho các cơ quan của Đảng, Quốc hội và Chính phủ giúp tăng cường chất lượng xây dựng, thực thi chính sách liên quan đến dân số và phát triển, đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách.

Chất lượng giám sát và phản biện xã hội về các chính sách và luật pháp liên quan đến dân số và phát triển trong đó tập trung vào Luật Dân số và các vấn đề dân số quan trọng được nâng cao.

Dự án được thực hiện với nguồn vốn ODA không hoàn lại là 5.145.430 USD; vốn đối ứng bằng tiền mặt và hiện vật gần 11 tỷ đồng.