Cần Thơ xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường không khí

ThienNhien.Net – Sở KH&CN thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án “Thiết lập mô hình lan truyền ô nhiễm không khí và xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường không khí phục vụ phát triển bền vững TP Cần Thơ” .

Dự án được thực hiện với mục đích: kiểm kê khí thải các nguồn giao thông, nguồn điểm, nguồn điện, nguồn sinh hoạt. Từ đó, xây dựng bản đồ phát thải các chất ô nhiễm không khí nhằm xác định các nguồn chính gây ra ô nhiễm và mô phỏng lan truyền ô nhiễm không khí nhằm xác định thời gian, địa điểm và hướng nồng độ ô nhiễm, cuối cùng là tính toán dự báo ô nhiễm không khí trong 5 – 10 năm tới cho TP Cần Thơ nhằm thiết kế các chiến lược phát thải hiệu quả cho thành phố nhằm giảm lượng phát thải các chất ô nhiễm không khí phục vụ phát triển bền vững thành phố.

Để đạt được mục tiêu và các nội dung của dự án, nhóm nghiên cứu đã áp dụng những phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp kiểm kê khí thải: kiểm kê khí thải các nguồn điểm, đường, điện; Phương pháp mô hình hóa: mô phỏng khí tượng bằng mô hình FVM, mô phỏng lan truyền ô nhiễm không khí bằng mô hình TAPOM; Phương pháp sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS): phân bố phát thải và quản lý dữ liệu phát thải theo không gian, dùng để xây dựng bản đồ số; Phương pháp xây dựng “Kế hoạch không khí sạch”: xây dựng các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí cho TP Cần Thơ; Phương pháp kế thừa: kế thừa các tài liệu, dự án khác liên quan; Phương pháp chuyên gia: hội thảo, đóng góp ý kiến của các chuyên gia.

Ảnh minh họa. 

Qua thời gian thực hiện, dự án đã đạt được một số sản phẩm KH&CN như sau: Cơ sở dữ liệu về tải lượng ô nhiễm từ hoạt động giao thông, sản xuất công nghiệp, sinh hoạt và sinh học; Bản đồ số hiện trạng phát thải các chất ô nhiễm không khí bao gồm 6 bản đồ (tỉ lệ: 1/50.000); Bản đồ lan truyền ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố gồm 6 bản đồ (tỉ lệ: 1/50.000); Kết quả dự báo ô nhiễm không khí trong 5 năm, 10 năm tới; Các kế hoạch kiểm soát ô nhiễm không khí, các chiến lược kiểm soát hiệu quả để giảm lượng phát thải các chất ô nhiễm không khí phục vụ phát triển bền vững; Mô hình EMISENS, FVM và TAPOM đã thiết lập cho TP Cần Thơ và sẽ được chuyển giao miễn phí cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ; và một số bài báo cáo khác tại hội nghị, hội thảo về môi trường.

Hội đồng nghiệm thu đánh cao tính ứng dụng của những kết quả mà dự án mang lại và kiến nghị thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí như đã trình bày trong nghiên cứu này theo từng giai đoạn đề xuất.