Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2016

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định số 1819/QĐ-BNN-TCLN công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2016.


Các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2016 phải làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan Ảnh: Internet.

Theo đó, tính đến ngày 31/12/2016, diện tích rừng toàn quốc hiện có 14.377.682ha, trong đó rừng tự nhiên là 10.242.141ha và rừng trồng là 4.135.541ha. Diện tích rừng đủ tiêu chuẩn để tính độ che phủ toàn quốc là 13.631.934ha, độ che phủ tương ứng là 41,19%.

Nghệ An là địa phương có diện tích rừng tự nhiên nhiều nhất với 1.648.997ha, và tỷ lệ che phủ đạt 57%.

Trên cơ sở số liệu hiện trạng rừng toàn quốc sau khi được công bố, Tổng cục Lâm nghiệp sẽ thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng quốc gia theo quy định tại Quyết định số 1439/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp.

Đồng thời, tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu rừng, đất lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc và của từng địa phương.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giao UBND các cấp (huyện, xã) sử dụng số liệu hiện trạng rừng để rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hàng năm; làm cơ sở để cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo.

Đặc biệt, đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2016 phải làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.