Chức năng, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Quản lý đất đai trong thời gian qua có sự thay đổi, bổ sung làm rõ, cụ thể: Về nội dung “hướng dẫn, kiểm tra việc bố trí quỹ đất cho phát triển thị trường bất động sản trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất” (Theo Khoản 3, Điều 77 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014); quy định về định giá đất (Điều 18, Luật Đất đai năm 2013 quy định Nhà nước quyết định giá đất); quy định về điều chỉnh bảng giá đất, xây dựng tổng hợp cung cấp dữ liệu, thông tin về khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể (theo Điều 114, Luật Đất đai 2013); quy định về thống kê, kiểm kê đất đai (Điều 22, Điều 34, Luật Đất đai 2013). Mặt khác, trong Luật Đất đai 2013 cũng quy định cụ thể về hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (Chương IX).

Do vậy, những thay đổi này cần được tổng hợp, thống nhất tại một văn bản để thuận tiện trong quá trình thực hiện; đồng thời làm rõ chức năng, nhiệm vụ cho Tổng cục, góp phần tăng hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai của Tổng cục.

Tại dự thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nhiệm vụ của Tổng cục Quản lý đất đai như: Tổ chức điều tra thu thập, xây dựng, quản lý thông tin, dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thẩm định điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức thẩm định đối với việc điều chỉnh các quyết định của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/7/2004 về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức thẩm định các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất theo quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định hồ sơ đề trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật…

Cơ cấu tổ chức

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, qua rà soát, đánh giá tổ chức và hoạt của Tổng cục Quản lý đất đai kể từ khi Quyết định số 21/2014/QĐ-TTg có hiệu lực cho đến nay, cơ cấu tổ chức của Tổng cục là tương đối hợp lý, bảo đảm tinh gọn, bao quát nhiệm vụ, hoạt động hiệu quả.

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế về tổ chức bộ máy của Tổng cục trong thời gian qua, bảo đảm mô hình tổ chức tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Quản lý đất đai được sửa đổi, bổ sung, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức của Tổng cục như sau: Tiếp tục duy trì các tổ chức hành chính theo quy định tại Quyết định số 21/2014/QĐ-TTg. Tuy nhiên, Tổng cục không tiếp tục duy trì cơ sở đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đổi tên Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất thành Trung tâm Điều tra và Quy hoạch đất đai; Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ địa chính thành Trung tâm Phát triển và Chuyển giao công nghệ địa chính căn cứ Quyết định số 2283/QĐ-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Thành lập Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ địa chính phía Nam trên cơ sở nâng cấp bộ phận trực thuộc Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ địa chính đã và đang thực hiện nhiệm vụ về chuyển giao công nghệ địa chính tại các tỉnh phía Nam.

Giải thể Trung tâm Đào tạo và Truyền thông đất đai để thành lập trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường và Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ căn cứ Quyết định số 2283/QĐ-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.