Ban hành Quy chế hoạt động Quỹ Phòng, chống thiên tai

ThienNhien.Net – UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2024/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai TP Hà Nội.

Theo đó, Quy chế có 4 chương, 19 điều, quy định cụ thể về tổ chức bộ máy và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai TP Hà Nội, trong đó nêu rõ đối tượng, mức đóng góp quỹ, công tác quản lý, thu nộp, sử dụng và quyết toán quỹ. Cơ quan quản lý quỹ, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai thành phố, Sở NN&PTNT, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện quy chế này. Chủ tịch UBND các cấp và thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thu, nộp quỹ theo quy định của quy chế này.

Việc hoàn thành kế hoạch thu, nộp quỹ là nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị hằng năm và là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cá nhân. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, quản lý và đóng góp quỹ của địa phương sẽ được khen thưởng theo chế độ của Nhà nước; các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30-3-2017.

Nguồn: