Sửa đổi thẩm quyền xác nhận sinh vật biến đổi gen làm thực phẩm

ThienNhien.Net – Từ 15/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ thay Bộ Y tế đảm nhiệm việc cấp, thu hồi giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm. Sửa đổi này được xem xét, phê duyệt dựa trên đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Nghị định 108/2011/NĐ-CP mà Chính phủ vừa ban hành, ngoài việc cấp, thu hồi giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm, Bộ Nông nghiệp còn là cơ quan chịu trách nhiệm quy định mẫu giấy xác nhận, lập và công bố danh mục sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện làm thực phẩm.

Nhiệm vụ này trước kia được giao cho Bộ Y tế tại Nghị định 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen. Vì thế, toàn bộ giấy xác nhận do Bộ đã cấp từ trước vẫn có giá trị pháp lý đến thời hạn ghi trong giấy xác nhận.