WWF tuyển Tư vấn

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên đang tuyển 01 Tư vấn đánh giá sinh khối và trữ lượng cá cho dự án: “Avoidance of maladaptation through climate smart agriculture and restoration of Lang Sen Wetlands in Vietnam”, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: long.trinhthi@wwfgreatermekong.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 25/03/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.