WVV tuyển nhiều vị trí

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) đang tuyển các vị trí sau:

Tại Văn Chấn, Yên Bái:

Tại Trạm Tấu, Yên Bái:

Ứng viên quan tâm ứng tuyển Online tại website của WVV.