ILO tuyển nhiều vị trí

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam đang tuyển 01 Điều phối Dự án Quốc gia và 01 Trợ lý Chương trình.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email hanoi@ilo.org trước ngày 15/01/2017 đối với vị trí Điều phối và trước ngày 18/01/2017 đối với vị trí Trợ lý.