Tăng cường quản lý nhà nước về khí tượng thuỷ văn

ThienNhien.Net – Ngày 20/12, Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Ông Nguyễn Văn Tuệ, Cục trưởng Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu cho biết, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 của Cục tập trung vào việc chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Khí tượng thuỷ văn và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình chuyên môn trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn theo quy định của Luật. Triển khai nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn theo đúng tinh thần quy định của Luật tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định của Luật Khí tượng thuỷ văn.

Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu tăng cường công tác quản lý nhà nước về khí tượng thuỷ văn trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là công tác dự báo, cảnh báo, ban hành bản tin và truyền, phát tin về thiên tai; tăng cường hoạt động của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ. Hoàn thành Báo cáo cập nhật 2 năm 1 lần, lần thứ 2 cho Công ước khí hậu. Nghiên cứu xây dựng các văn bản, chính sách liên quan đến giảm nhẹ khí nhà kính và kinh tế cac – bon thấp. Chuẩn bị các điều kiện để xây dựng và trình Chính phủ Nghị định quy định về lộ trình phương thức cắt giảm phát thải khí nhà kính, Kế hoạch quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu (NAP). Triển khai xây dựng các thông tư quy định về hệ thống đăng ký NAMA, quy định về thực hiện MRV cấp quốc gia.

Bên cạnh đó, Cục tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược phát triển ngành khí tượng thuỷ văn đến năm 2020; tăng cường sự phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình SP-RCC, Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, đặc biệt chỉ đạo xây dựng lộ trình hành động cụ thể đối với kế hoạch triển khai thoả thuận Paris về khí hậu và thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết (NDC) tại Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm huy động nguồn tài trợ và tăng cường sự phối hợp thực hiện Kế hoạch triển khai thoả thuận Paris về khí hậu, các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về cảnh báo, dự báo thiên tai, khí tượng thuỷ văn đối với các địa phương nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chứ, tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các quy trình giải quyết công việc.

Năm 2016, Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu đặc biệt chú trọng việc xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch liên quan nhằm đáp ứng kịp thời yếu cầu công tác quản lý nhà nước về khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu. Chủ trì và phối hợp tốt với các cơ quan liên quan hoàn thành và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt 2 Nghi định, 5 Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành luật khí tượng thuỷ vần 6 thông tư quy định kỹ thuật trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn theo đúng tiến độ. Chủ động tham mưu để lãnh đạo Bộ ban hành văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật Khí tượng thuỷ văn.

Theo dõi chặt chẽ, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai cũng như quản trị hệ thống quan trắc Khí tượng thuỷ văn. Phối hợp tốt với các cơ quan liên quan hoàn thành và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt sớm các văn bản, chương trình, kế hoạch quan trọng, cấp bách như: Thoả thuận Paris, kế hoạch triển khai thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu ở Việt Nam, Văn kiện Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SPRCC) giai đoạn 2016-2020, Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020, chủ động tham mưu triển khai việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu.