WVV tuyển quản lý chương trình và kế toán sổ sách

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) đang tuyển 01 Quản lý Chương trình Phát triển Khu vực01 Kế toán sổ sách Chương trình Phát triển Khu vực, làm việc tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi.

Ứng viên quan tâm ứng tuyển Online trong link đính kèm phía trên trước ngày 26/12/2016.